Youtube เป็นเทคโนโลยีหรือไม่?
เทคโนโลยี 7 ประเภทมีอะไรบ้าง?
YouTube มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านรายต่อเดือนที่ดูวิดีโอรวมกันมากกว่าหนึ่งพันล้านชั่วโมงในแต่ละวัน …ยูทูบ. โลโก้ตั้งแต่ปี 2560 ภาพหน้าจอของหน้าแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้ก่อตั้ง Chad Hurley Steve Chen Jawed Karim คนสำคัญ Susan Wojcicki (CEO) Chad Hurley (ที่ปรึกษา) อุตสาหกรรม บริการโฮสต์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต อีก 16 แถว
YouTube – Wikipedia
YouTube – Wikipedia

Youtube เป็นเทคโนโลยีหรือไม่?
เทคโนโลยี 7 ประเภทมีอะไรบ้าง?
YouTube มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านรายต่อเดือนที่ดูวิดีโอรวมกันมากกว่าหนึ่งพันล้านชั่วโมงในแต่ละวัน …ยูทูบ. โลโก้ตั้งแต่ปี 2560 ภาพหน้าจอของหน้าแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้ก่อตั้ง Chad Hurley Steve Chen Jawed Karim คนสำคัญ Susan Wojcicki (CEO) Chad Hurley (ที่ปรึกษา) อุตสาหกรรม บริการโฮสต์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต อีก 16 แถว
YouTube – Wikipedia
YouTube – Wikipedia

Youtube เป็นเทคโนโลยีหรือไม่?
เทคโนโลยี 7 ประเภทมีอะไรบ้าง?
YouTube มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านรายต่อเดือนที่ดูวิดีโอรวมกันมากกว่าหนึ่งพันล้านชั่วโมงในแต่ละวัน …ยูทูบ. โลโก้ตั้งแต่ปี 2560 ภาพหน้าจอของหน้าแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้ก่อตั้ง Chad Hurley Steve Chen Jawed Karim คนสำคัญ Susan Wojcicki (CEO) Chad Hurley (ที่ปรึกษา) อุตสาหกรรม บริการโฮสต์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต อีก 16 แถว
YouTube – Wikipedia
YouTube – Wikipedia

Youtube เป็นเทคโนโลยีหรือไม่?
เทคโนโลยี 7 ประเภทมีอะไรบ้าง?
YouTube มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านรายต่อเดือนที่ดูวิดีโอรวมกันมากกว่าหนึ่งพันล้านชั่วโมงในแต่ละวัน …ยูทูบ. โลโก้ตั้งแต่ปี 2560 ภาพหน้าจอของหน้าแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้ก่อตั้ง Chad Hurley Steve Chen Jawed Karim คนสำคัญ Susan Wojcicki (CEO) Chad Hurley (ที่ปรึกษา) อุตสาหกรรม บริการโฮสต์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต อีก 16 แถว
YouTube – Wikipedia
YouTube – Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *